20-10: Công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng 13, lấy ý kiến nhân dân

TTO – Ngày mai 20-10, toàn bộ dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 của Đảng sẽ chính thức xin ý kiến nhân dân đóng góp ý kiến. Dự thảo văn kiện…

Read More