Bậc phổ thông không chú trọng dạy từ Hán Việt

Trong từ vựng tiếng Việt có quá một nửa số từ có nguồn gốc Hán, cho nên hiểu đúng nghĩa của từ Hán Việt nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Thầy Phan…

Read More