Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành TƯ khóa 13

Trong quý 2 sẽ tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12 và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13, trong đó có việc tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH TƯ khóa 13.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chiều nay chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2.

Giảm họp trực tiếp, tăng trực tuyến

Trong quý 1, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu có hiệu quả việc xây dựng báo cáo tổng kết công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội 12 của Đảng và xây dựng phương hướng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Đại hội 13 của Đảng.

Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành TƯ khóa 13
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị

Ngành đã rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chất lượng, chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến hết 25/3, đã có 57.813 (chiếm 95,7%) tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội; bầu được 19.386 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, ấp, bản tổ trưởng tổ dân phố (tăng 22,3% so với thời điểm 1/1/2016; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên giảm 19% so với thời điểm 1/1/2016).

Trong 3 tháng đầu năm, ngành đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm phân loại tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 19,53%; tỷ lệ đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,39%.

Đẩy mạnh phân công, phân cấp, tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan đến công tác cán bộ…

Trong quý 2, toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo phương châm “nắm chắc tình hình; báo cáo chính xác, kịp thời; phát hiện sớm, cách ly nhanh; điều trị tích cực, chống lây lan”.

Ngành chú trọng cơ cấu lại cách quản lý, điều hành của từng cơ quan theo hướng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ nhưng giảm tổ chức hội nghị trực tiếp, tăng cường trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giảm triệu tập đông người.

Không để sót người có đức, tài

Cùng với đó là tập trung triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, có giải pháp phù hợp hoàn thành đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc TƯ đúng tiến độ gắn với hoàn thành các mục tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị TƯ 12 khóa 12; tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12 và phương hướng công tác nhân sự Đại hội 13, trong đó có việc tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch BCH TƯ khóa 13. Đồng thời, trình phê duyệt “Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng đại biểu của các địa phương, cơ quan, đơn vị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng”.

Ngành tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, BCH TƯ và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác của quý 2 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Trong quý 2, toàn ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết TƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Trong đó, tập trung chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

Một nhiệm vụ khác cũng được ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện là tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị, kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền cũng như không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho chạy chức, chạy quyền.

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống mọi tiêu cực trong công tác cán bộ. Kiên quyết không để lọt những người có khuyết điểm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy các cấp và không để sót người có đức, có tài.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chú trọng công tác đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên…

Thu Hằng VIETNAMNET

tintucvietnam

Read Previous

Thủ tướng: Cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Read Next

Cách ly xã hội không phải phong tỏa hay giới nghiêm cả nước, không ngăn sông cấm chợ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *