Infographic: Câu chuyện về bạo lực học đường

Theo thống kê của Bộ giáo dục và Bộ Công an, hàng năm xảy ra tới 1.600 vụ bạo lực học đường trên toàn quốc.

Infographic: Câu chuyện về bạo lực học đường - ảnh 1

Leave a Reply